Xinzo de Limia

Comisións informativas

Comisión Informativa de Obras, Urbanismo e Infraestruturas.
(PP 6, incluído o Sr. Presidente, PSG-PSOE 2, Xinzo Adiante, Candidatura Veciñal (PDD) (XA) 2, Grupo Mixto 1).

Comisión Informativa de  Cultura, Festexos, Deporte, Xuventude e Educación.
(PP 6, incluído o Sr. Presidente, PSG-PSOE 2, Xinzo Adiante, Candidatura Veciñal (PDD) (XA) 2, Grupo Mixto 1).

Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Promoción Económica e Facenda.
(PP 6, incluído o Sr. Presidente, PSG-PSOE 2, Xinzo Adiante, Candidatura Veciñal (PDD) (XA) 2, Grupo Mixto 1).

Comisión Informativa de Medio Ambiente e Sanidade.
 (PP 6, incluído o Sr. Presidente, PSG-PSOE 2, Xinzo Adiante, Candidatura Veciñal (PDD) (XA) 2, Grupo Mixto 1).

Comisión Informativa de  de Servizos Sociais, Igualdade e Benestar.
(PP 6, incluído o Sr. Presidente, PSG-PSOE 2, Xinzo Adiante, Candidatura Veciñal (PDD) (XA) 2, Grupo Mixto 1).

Comisión Informativa de  de Persoal, Réxime Interior e Tráfico.
(PP 6, incluído o Sr. Presidente, PSG-PSOE 2, Xinzo Adiante, Candidatura Veciñal (PDD) (XA) 2, Grupo Mixto 1).

Comisión Informativa de  de Comunicación, Relacións Institucionais, Protocolo e Novas Tecnoloxías.
(PP 6, incluído o Sr. Presidente, PSG-PSOE 2, Xinzo Adiante, Candidatura Veciñal (PDD) (XA) 2, Grupo Mixto 1).

Comisión Informativa de  de Medio Rural, Pedanías, Desenvolvemento Agrario e Industrial, e Participación Cidadá.
(PP 6, incluído o Sr. Presidente, PSG-PSOE 2, Xinzo Adiante, Candidatura Veciñal (PDD) (XA) 2, Grupo Mixto 1).

Os grupos políticos, a través dos seus portavoces, comunicarán por escrito os nomes dos Srs. Concelleiros/as que como vogais se integra en cada Comisión Informativa Permanente, sen prexuízo de que cando algún vogal titular non asista por causa xustificada poida ser substituído por calquera outro membro do propio grupo.

 

Será Presidente nato de todas elas o Sr. Alcalde, Antonio Pérez Rodríguez.