Xinzo de Limia

Composicion da Xunta de Goberno Local

“Resolución da Alcaldía sobre nomeamento de membros da Xunta de Goberno Local e fixación do réxime de sesións

De conformidade co disposto nos arts. 20.1 b) e 23.1 da lei 7/85, de 2 de abril; e 35.2.d) e 112. 3 do Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro,

RESOLVO:

Nomear membros da Xunta de Goberno Local aos seguintes Concelleiros/a:

  • Dna. Maria Teresa Puga Iglesias
  • Dª Mª Dolores Calvo López.
  • Dª Silvia Blanco Cuquejo.
  • D. Carlos Gómez Salgado.
  • D. Isidoro Sánchez Blanco