Xinzo de Limia

O Concello de Xinzo busca aspirantes de auxiliar de axuda no fogar mediante contrato de interinidade

O Concello de Xinzo de Limia pretende seleccionar e contratar unha auxiliar de axuda no fogar mediante contrato laboral de interinidade, a fin de cubrir a baixa por incapacidade temporal causada por unha traballadora, axustándose ao sistema de baremos en vigor para o persoal laboral temporal, actuando consonte ás previsións do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubre, polo que se aproba o texto refundido da lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

Os requisitos poden consultarse no documento que se adxuntaanuncio1anuncio2