Xinzo de Limia

Pleno Municipal

O Pleno do Concello de Xinzo de Limia  está composto por un total de 13 concelleiros, cuxo desagregue é o seguinte:

  •  4  concelleiros do Partido Popular de Galicia
  •  4 concelleiros do Partido Socialista de Galicia
  •  3 concelleiros de Alternativa por Xinzo de Limia
  •  2 concelleiros Bloque Nacionalista Galego

 

A Presidencia do Pleno correspóndelle ó Alcalde, quen debe asegurar a boa marcha dos seus traballos, convoca e preside as sesións, dirixe os debates e mantén a orde dos mesmos. En ocasiónsn o Alcalde poderá delegar a convocatoria e a presidencia do Pleno nun dos concelleiros.

O Pleno está formado polo Alcalde, os concelleiros e é o órgano de máxima representación política dos cidadáns no Goberno Municipal.

Constituída a Corporación Municipal, procédese á elección do Alcalde, quen preside o Pleno.

Os concelleiros, a efectos da súa actuación Corporativa, constitúense en Grupos Políticos, na forma e cos dereitos e obrigacións que establece a lexislación vixente.