Xinzo de Limia

Composicion da Xunta de Goberno Local

“Resolución da Alcaldía sobre nomeamento de membros da Xunta de Goberno Local e fixación do réxime de sesións

De conformidade co disposto nos arts. 20.1 b) e 23.1 da lei 7/85, de 2 de abril; e 35.2.d) e 112. 3 do Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro,

RESOLVO:

Nomear membros da Xunta de Goberno Local aos seguintes Concelleiros/a:

  • D. AMADOR DÍAZ PENÍN
  • D. RAMÓN GÓMEZ SALGADO
  • D. ANTONIO FERNÁNDEZ VEIGA
  • D. CARLOS GÓMEZ SALGADO
  • DNA. CRISTINA CAMPERO DORADO